เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
และนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆในจังหวัดนราธิวาส ๑๓ อำเภอ ๑๙ วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห