เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ พุทธมณฑล
จังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห