เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย ณ
อาคารอเนกประสงค์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห