เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมและ
สนับสนุนพิธีกร ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา๖๗ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส
ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห