เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.)วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา
กรมทหารพรานที่ ๔๕ เพื่อเชิดชูเกียรติรำลึกถึงวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในการปกป้องอธิปไตยของชาติโดยมี พ.อ.คมกฤช รัตนฉายา ผบ.
กองกำลังทหารพราน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ณ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๕
ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห