เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกกุศล ณ โรงเรียน นราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
- พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พร้อมทั้งการลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. โดยมี น.อ.อธิสพล
สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน
- สนับสนุนพิธีกร ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

-พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห