เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับชุดควบคุมทักษิณ
สัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ในการจัดกิจกรรมโครงการ "คลื่นลูกใหม่ ชายแดนใต้" รุ่นที่ ๔
ซึ่งได้นำนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าดำเนินรายการเพื่อเรียนรู้พื้นฐานและทักษะการเป็น
ผู้ประกาศนักประชาสัมพันธ์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในงานด้านสื่อสารมวลชน ณ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห