เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ต้อนรับ พล.อ.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งได้รับคำสั่งจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี โอกาสมาปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุกน้ำรวมถึง
เยี่ยมเยียนชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ร่วมกับกองบัญชาการ
ช่วยรบที่ ๔ บชร.๔ กองทัพบก ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนระดมกำลังดับไฟไหม้ป่า ณ
ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ ตำบลการะเกด และตำบลแม่เจ้าอยู่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้จัดผู้สื่อข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห