เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและ
ถ่ายทอดเสียงร่วมกับ วิทยุ ศอ.บต. ในกิจกรรม ศอ.บต. ร่วมกับ โรงเรียนประทีปวิทยา และ
สำนักข่าวอามาน ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม "สถานีวิทยุซัวรอกีตอ
ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนประทีปวิทยา ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุในพื้นที่ สื่อมวลชน อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห