เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ทำการฝึกทบทวน
บุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลในสังกัด ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทานเพื่อให้ปฏิบัติได้
ถูกต้องตามแบบฝึกและธรรมเนียมทหาร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห