เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดผู้สื่อข่าวร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า ในการเยี่ยมเยียนและมอบครุภัณฑ์ แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
นทพ.ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บ้านโคกกระท่อม

ม.๕ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห