เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสวนลองกอง ในจังหวัดนราธิวาส สู่ยุค 4.0 โดยมี
นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะ ต.ตันหยงมัส
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้สนับสนุนถ่ายทอดเสียง ในงานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห