เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมงานแถลงข่าว
การจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมาเที่ยวชมงานดังกล่าวโดยมี นายเอกรัฐ
หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ซุ้มนิทรรศการเกษตรสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห