เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนนักจัดรายการจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นักประชาสัมพันธ์จากหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ภาค
ใต้ตอนล่าง วันที่ ๑๕-๑๗ กันยาบน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห