เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ทำการฝึกทบทวนบุคคล
ท่ามือเปล่าและการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ให้กับกำลังพลในสังกัด ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน
เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและธรรมเนียมทหาร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห