เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วย
พระราชทานหน้าพระที่นั่ง ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรีเป็นประธาน ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับเขื่อนท่าพระยาสาย อ.เมือง จ.นราธิวาส
ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้สนับสนุนพิธีกร การถ่ายทอดเสียง และจัดผู้สื่อข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห