เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๗
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส
ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้สนับสนุนการถ่ายทอดเสียง และจัดผู้สื่อข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห