เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียงร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดยะลา ในภารกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลาในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้จัดผู้สื่อข่าว

ส่งกระจายเสียงทางระบบ FM 99.10 MHz

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห