เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมต้อนรับ
พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพล สนภ.๔ นทพ.
ณ นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. พร้อมให้โอวาท และมอบนโยบายในการทำงานเพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของ นทพ. โดยมี พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ให้การ
ต้อนรับ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้ถ่ายทอดเสียง ส่งกระจายเสียงทางระบบ FM 99.10 MHz และทางวิทยุออนไลน์
http://www.rbs912.rtarf.mi.th โดยส่งสัญญาณไปยัง วส.นทพ. ทั้ง ๖ สถานี และ สถานีวิทยุ ศอ.บต
. ทุกเครือข่าย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห