เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ซึ่งประกอบพิธีและกิจกรรมต่างๆดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
๒. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
๓. สนับสนุนพิธีกร ในพิธิจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห