เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ระหว่างน.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔นทพ. (หน.ฯ ท่านเก่า)
และ พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.(หน.ฯ ท่านใหม่)ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห