เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดกำลังพลร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดเสียง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราขนครินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสโดยมี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห