เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดยวส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนพิธีกรเสวนา
และชุดถ่ายทอดเสียง การลงประชามติ ในโครงการ หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยโครงการคืน
คุณแผ่นดิน ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะไหล ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ

จ.สงขลา

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห