เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาหน่วยฯ ครบรอบ ๔๙ ปี ๓๐ ต.ค.๖๒ ซึ่งได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยพิธีทำบุญทาง
ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส โดยมี พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห