เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยพร้อมทั้ง
สนับสนุนพิธีกรในงาน และส่งบุตรหลานกำลังพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ในการประกวดธิดานพมาศ
ในงานดังกล่าวอีกด้วย โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ณ บริเวณเขื่อนท่าพระยาสาย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห