เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมต้อนรับ
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห