เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห