เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ.ให้การต้อนรับ กรรมการตรวจสอบภายใน บก.ทท. ของ สตน.ทหารที่เดินทางมาตรวจสอบ
กิจกรรมการเงิน, การบัญชี, การงบประมาณ, การพัสดุ, งานโครงการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๐ ก.ย.๖๒) และ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ผู้นำตรวจ และ
ผู้รับการตรวจร่วมรับฟังการชี้แจงและการแนะนำการตรวจ ณ ห้องประชุมอิงฟ้า อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห