เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ.
ผอ.สนภ.๔ นทพ. ตรวจเยี่ยม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เพื่อชี้แจงนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ.
ให้กำลังพลได้รับทราบ ตลอดจนให้โอวาทและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โดยมี หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ ณ บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห