เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า
พบปะส่วนราชการ จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส ดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้า
ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห