เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล
ร่วมต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่ โอกาสนี้ได้เยี่ยมเยียนโรงเรียนนราสิกขาลัยซึ่งเป็นศิษย์
เก่าโรงเรียนดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห