เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. พร้อมผู้สื่อข่าวสนับสนุน
นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติด ต่อกัน
อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือน โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่ม
จำนวน ๓๐๐ ขวด ให้กับ ชุมชนตันหยงมะลิ ๒๓ ครัวเรือน ชุมชนเจริญสุข ๓๗ ครัวเรือน ณ
เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห