เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้จัดโครงการ
สัมมนาเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเยาวชนเครือข่าย
นักจัดรายการวิทยุ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วม
โดยมี พ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห