เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมเสวนา
ยามเช้าพบปะส่วนราชการ จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๗
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และผู้แทนหน่วยงานราชการร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห