เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีและกิจกรรม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยร่วมพิธีและกิจกรรมดังนี้
๑.พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
๒.พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
๓. กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส
๔.กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณพุทธมณฑล(วัดเขากง) ต.ลำภู อ.เมือง
จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห