เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ
พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยและคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห