เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมโครงการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น กิจกรรมสัมมนา
เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น "รู้เฟื่องเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น"

ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห