เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ประชุมชี้แจง
นโยบายและข้อสั่งการเพิ่มเติมต่างๆ รวมถึงข้อห่วงใย จากผู้บังคับบัญชา ให้ กำลังพลรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติในห้วงปีใหม่นี้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บ
กวาดเศษขยะเพื่อทำความสะอาดเส้นทาง บริเวณภายในหน่วยและชุมชนหน้าหน่วย ณ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

และบริเวณชุมชนรอบๆหน่วย

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
             
หหห
หหห