เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ มีกิจกรรมมากมาย เช่น มีการจับของขวัญของรางวัล การแสดง และการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก สนภ.๔ นทพ.
จำนวน ๑๐๐๐ ขวด และ จาก นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. จำนวน ๕๐๐ ขวด นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุน
ของขวัญรวมทั้งของรางวัลและอาหารจากส่วนราชการ บริษัทและห้างร้านต่างๆอีกด้วย ณ วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธานพิธีเปิด
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห