เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกับ
ผอ.สนภ.๔ นทพ.และนพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
คณะโอกาส เดินทางมาประชุม ครม.สัญจร นอกพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
ชาวจังหวัดนราธิวาสในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ ได้จัดสนับสนุนชุดถ่ายทอดเสียง ๒ จุด เพื่อถ่ายทอดเสียง
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุฯณ ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง ,อาคารรื่นอรุณ อ.สุไหง-โกลก
และสำนักงานคณะกรรมอิสลามจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห