เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
งานวันเด็กนราฯ คิดดี พูดดี ทำดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล
ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ
ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห