เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณตนเนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓
ณ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
พล.ร.ต.อาภากร บุญยิ่ง ผทค.ทร ประธานในพิธีเปิดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ
ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมเด้วย
 
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห