เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนผู้สื่อข่าวติดตาม
พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียน นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ.
โอกาสนี้ได้พบปะกำลังพล ให้โอวาทและขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งได้พบปะเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของ
นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. อีกด้วย ณ นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมี
ผอ.สนภ.๔ และ ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ ให้การต้อนรับ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห