เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นเกียรติใน
งานแถลงข่าวการเตรียมจัดงานเนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการสถาปนาและแถลงความก้าวหน้า
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น ๒
โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมแถลงข่าว
ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้
วส.๙๑๒ ฯ ร่วมถ่ายทอดเสียงและสนับสนุนผู้สื่อข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห