เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดฝึกอบรม Unit School
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED
โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การฝึก
จากศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห