เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการจิตอาสา สร้างสุข ครั้งที่ ๒ " รักษ์โลก ลดร้อน" ร่วมกับสถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ
และชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนใต้ โดยปลูกต้นไม้ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและ
พัฒนาแหล่งน้ำ ณ บ.บาเฆะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู
รองผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน
สื่อมวลชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ สนับสนุนผู้สื่อข่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห