เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพลร่วม
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห