เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพลร่วม
เฝ้าฯส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห