เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้ดำเนินการฝึกซักซ้อม
การป้องกันและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการบรรยายการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนซักซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อให้กำลังพลใน
หน่วยเตรียม ความพร้อมในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการ
เตรียมกำลังพลทุกนาย ให้มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้า
ที่และอุปกรณ์การฝึกซักซ้อมการป้องกันและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห