เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมงานสัปดาห์ส่ง
เสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมเวียนเทียน โดยมี
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ พุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาส
ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห